2005-Saddle Thresholds

PEMKO

$33.00 
SKU: DAS9PEM2005AV36

CATALOG 

PEMKO 2005-Saddle Thresholds (STOCK)

FINISH KEY:
AV: Aluminum Vinyl
DV: Dark Bronze Vinyl 

SIZE, FINISH:
36”, 48”, 72” Aluminum Vinyl, Dark Bronze Vinyl